Kvalitet

Vort egenudviklede kvalitetsledelsessystem sikrer fordelene for vore kunder og medarbejdere…KVALITET

SÅDAN SIKRER VI KVALITETEN


KVALITETSHÅNDBOG

Vi arbejder ud fra vores kvalitetshåndbog for at sikre ens rutiner og fremgangsmåder.KVALITETSRAPPORT

Kvalitetsrapport udfærdiges på baggrund af successive målinger for en vurdering af det aktuelle kvalitetsniveau.
PROCEDURER

Alle opgaver forberedes grundigt og kvalitetssikres løbende for at sikre optimal kundetilfredshed.MEDARBEJDERSTABEN

Vi betragter vores ansatte som vores vigtigste aktiv, hvilket gør at vi tiltrækker branchens bedste medarbejdere.REKLAMATIONSPOLITIK

Vi svigter sjældent, men når vi gør behandles reklamationer omgående til udbedring næste arbejdsdag.


KVALITET KOMMER GENNEM

VORE MEDARBEJDERE

Alle vore medarbejdere er uniformerede og bærer desuden synligt ID-kort. De bærer endvidere altid smartphone til brug for arbejdsplaner samt til sikring af egen personlig sikkerhed.


GRUNDLAGET FOR

VORES KVALITET

Fokus på kvalitet gennem

  • Personale
  • Styring
  • Kontrol

Ingen virksomhed er stærkere end sine medarbejdere. Vi betragter vores medarbejderstab som vores mest værdifulde ressource og vi har derfor formuleret nogle høje og entydige krav til det personale, som vi ansætter, hvilket afspejler sig i vores rekrutteringspolitik.

Alle vore medarbejdere er uniformerede under arbejdets udførelse og bærer desuden synligt ID-kort. Medarbejdere i tillidsfunktioner har alle ren straffeattest. For at sikre tilstrækkelige kompetencer hos vore medarbejdere, sørger vi for grundig instruktion og uddannelse, som er afstemt efter de opgaver, der skal udføres.

Dette omfatter bl.a. grundlæggende rengøringsteknik, brug af remedier og kemi samt sikkerhedsuddannelse. Vi følger løbende op på behovet for kompetencegivende videreuddannelse, så vore medarbejdere altid er blandt de bedste i branchen.

Alle nye opgaver forberedes grundigt af driftsledelsen.

Igangsætning af serviceopgaven tilrettelægges med udgangspunkt i dokumentationsgrundlaget for opgaven, så der sikres en fuld sammenhæng mellem den aftale, som er indgået med kunden og det arbejde, som skal udføres.

Inden opstarten foretages der flere fysiske gennemgange af opgaven under ledelse af den til opgaven dedikerede inspektør, som bl.a. introducerer arbejdspladsen for den nye medarbejder. Dette sikrer, at medarbejderen er fortrolig med bygningen, som skal rengøres, betjeningen af lyskontakter, alarmanlæg, vandaftapning, renovation etc. På større arbejdspladser rekrutteres endvidere en lokal arbejdsleder, som forestår den daglige arbejdsledelse direkte på arbejdspladsen i tæt samarbejde med inspektøren.

Vore inspektører foretager successive kvalitetsmålinger og udfylder på basis heraf en kvalitetsrapport. Denne kontrol gennemføres gerne med kundens medvirken, hvorved begge parter opnår samme udgangspunkt for vurderingen af det aktuelle kvalitetsniveau. Kvalitetsrapporten udgør herefter et konkret og validt vurderingsgrundlag for driftsledelsen, som herefter kan bearbejde de registrerede oplysninger. Inspektøren vil endvidere anvende rapporten som grundlag for kvalitetsopfølgning, herunder:

• Foretage en detaljeret gennemgang af kvalitetsrapportens måleresultater sammen med servicemedarbejderen med henblik på forbedringer eller tilretninger i det daglige arbejde.
• Opfølgning i relation til servicemedarbejderens indsats, afhængig af rapportens overordnede konklusion.
• Opfølgning over for kunden ved efterfølgende statusmøder, hvor kvaliteten af arbejdet drøftes.

Ved at følge denne procedure, sikres det, at kvalitetsforringelser ikke akkumulerer. Samtidig sikres kunden, at der bliver taget professionelt hånd om opfølgningen og at kvaliteten bevares på et vedvarende højt niveau i overensstemmelse med den indgåede serviceaftale.

Dokumentation

  • Før
  • Under
  • Efter
Før

Før opstart af en ny rengøringsopgave, udarbejder vi altid udførlig dokumentation, som detaljeret beskriver opgavens udførelse. Denne dokumentation er baseret på det tilbud, som vi i forbindelse med salgs- og tilbudsprocessen har udarbejdet og som er godkendt af kunden. Dokumentationen omfatter primært specifikke arbejdsinstruktioner og – afhængig af opgavernes størrelse – tillige skraverede bygningstegninger, som med farver indikerer rengøringsniveauet for hvert enkelt lokale. Dette sikrer, at medarbejderne er grundigt instrueret i opgavernes omfang samt hvordan de løses korrekt og tilfredsstillende.

Under

Med en grundigt dokumenteret implementeringsplan, sikres den bedste og mest smidige opstart – til gavn for alle parter og med mindst mulig ulempe for kunden. De fleste rengøringsopgaver kræver en stærkt funderet organisationsstruktur, som omfatter en kompetent driftsledelse og en dedikeret inspektør, der står i spidsen for rengøringsholdet.

Efter

I den efterfølgende driftsfase udarbejder inspektøren successivt kvalitetsrapporter for hver enkelt medarbejders område. Frekvensen herfor justeres efter behov. Rapporten indeholder en udførlig gennemgang af alle dele af medarbejderens arbejde, der vurderes som “acceptabelt” eller “ikke acceptabelt”, herunder rengøring af inventar, bygningsdele, gulve, sanitet, høje flader mv. Vurderingen suppleres med en skriftlig bemærkning, som uddyber, hvad der ligger til grund for vurderingen.

Twitter

@ABCareDanmark - 6 år

ABCare Danmarks nye hjemmeside er nu i luften :)

Kontakt os

Ejby Industrivej 2
DK-2600 Glostrup
+45 4343 6323
info@abcaredanmark.dk